Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Plastic Weld Repairs omgaat met persoonsgegevens..

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Hoe gaat Plastic Weld Repairs om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Plastic Weld Repairs verwerkt

Plastic Weld Repairs verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van haar bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerken wij ook andere persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Plastic Weld Repairs ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Het bijzondere persoonsgegeven dat wij verwerken zijn uw medische gegevens, echter alleen indien daarvoor een noodzaak bestaat.

Deze gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, en alleen omdat wij uw gezondheid willen waarborgen.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken uw medische gegevens als (bijzonder) persoonsgegeven als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Plastic Weld Repairs zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Plastic Weld Repairs verstrekt uw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens namens Plastic Weld Repairs verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Wij verkopen onze data, en dus ook persoonsgegevens, nooit aan derden!

Beveiliging

Plastic Weld Repairs neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst dient u hiervoor een schriftelijk of verzoek in te dienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Plastic Weld Repairs.